Mass Timings

 • Monday to Friday : 7:00 AM
 • Saturday : 9:00 AM , 4:00 PM ( Adorartion and Mass)
 • Sunday : 8:00 AM

 

 • Retreat : First Saturday of every month
 • Night Vigil : On special Occasions (Will be announced in prior)
 • Counseling : Anytime (Inform and reserve the slot)

 

ಮಿಸಾಂ

 • ಸೊಮಾರಾಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ : 7:00 AM
 • ಸನ್ವಾರಾ : 9:00 AM , 4:00 PM (ವಿನತೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ , ಆರಾಧಾನ್ ಆನಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್)
 • ಅಯ್ತಾರಾ : 8:00 AM

 

 • ರೆತಿರ್ :ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ
 • ಜಾಗ್ರಣೆಚಿರಾತ್ : ಸಂದ್ರಾಪ ಪರ್ಮಾಣೆ
 • ಆತ್ಮಿಕ್ಸಮಾಲೋಚನ್ :ಫೊನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದೀಸ್ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ